Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Betonbedrijf Broersma, gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen Broersma, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Broersma uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Broersma voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Broersma aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Broersma onverlet. De algemene voorwaarden van Broersma prevaleren.

2-3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door Broersma aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aangenomen werk.

3-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Geringe (maat)afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling.

3-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

3-3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn aanbiedingen geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Artikel 4 Aanbiedingen.

4-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Broersma gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.

4-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Broersma niet tot acceptatie van de opdracht.

4-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

4-4 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Broersma gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek Broersma de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien Broersma dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Broersma binden de laatste niet, voor zover ze door Broersma niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Overeenkomst.

6-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens Broersma door schriftelijke bevestiging van Broersma.

6-2 Elke met Broersma aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Broersma van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Broersma zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Broersma zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

6-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Broersma bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Broersma niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

6-4 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.

7-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door Broersma verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Broersma voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Broersma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broersma niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Broersma en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Broersma om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Verplichtingen van Broersma.

8-1 Broersma zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.

8-2 Broersma aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Broersma te wijten oorzaakslechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Broersma gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.

9-1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a tot en met f, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht. a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Broersma. b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk c.q. de goederen moet worden uitgevoerd / geleverd. c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen. d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie. e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort. f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.

9-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.

9-3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9-4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9-5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Broersma voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.

10-1 In alle gevallen wordt door Broersma onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

10-2 Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Broersma, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Broersma om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling.

Broersma is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Broersma de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 13 Prijzen.

13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 14 Materialen.

14-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

14-2 Broersma stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Broersma is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

14-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken, zulks in overleg met Broersma, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Broersma komen. Materialen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden geacht te zijn goedgekeurd.

14-4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Broersma tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Broersma toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

14-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Broersma doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Broersma ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Broersma wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 16 Meer- en minderwerk.

16-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

16-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Broersma op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

16-3 Door Broersma te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Broersma reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Broersma gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Broersma als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Broersma tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Broersma zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Broersma schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Opleveringstermijnen.

18-1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Broersma schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Broersma geen beletselen zijn om de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

18-3 De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Broersma zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.

18-4 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Oplevering.

19-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Broersma dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Broersma schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

19-2 Kleine gebreken zullen door Broersma zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Broersma slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Broersma valt toe te rekenen.

19-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Broersma niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 20 Reclame.

20-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Broersma terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

20-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering Broersma schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

20-3 Broersma dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

20-4 Indien de reclame naar het oordeel van Broersma juist is, zal Broersma hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van Broersma.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Broersma is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke; e. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Broersma is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Broersma of van hen, die door Broersma te werk zijn gesteld op de aan Broersma opgedragen werk(en).

21-3 Broersma zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Broersma.

21-5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Broersma in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Broersma te zijn gemeld.

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Broersma of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Broersma, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Broersma, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Broersma overmacht op, die Broersma ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22-2 Broersma is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Garantie.

23-1 Garantie op de door Broersma geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Broersma gegeven.

23-2 De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Broersma geleverde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen.

23-3 De garantie vervalt indien de door Broersma geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.

23-4 Indien de garantie betreft door Broersma uitgevoerde werken, vervalt deze indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede in geval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

23-5 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zolang Broersma geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Broersma.

24-2 Broersma heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.

25-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Broersma ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

25-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, indien: a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Broersma heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd. c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden. d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

25-3 Broersma is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Broersma reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Broersma op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 26 Betaling.

26-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.

26-3 Broersma is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.

26-4 Broersma is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, Algemene Voorwaarden pagina 9 Betonbedrijf Broersma – Heerenveen.doc waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

26-5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 27 Toepasselijk recht.

Op alle door Broersma gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 28 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Broersma, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 29 Wijziging van de voorwaarden.

Broersma is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding Broersma zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Op locatie